Z historie školy

Historie zemědělského školství v Rokycanech má dlouholetou tradici. Již roku 1888 byla otevřena zimní hospodářská škola o dvou ročnících. Vyučování probíhalo vždy od 1. listopadu do konce března v budově hejtmanství, na jehož místě dnes stojí obchodní dům Žďár. V roce 1893 byl ředitelem jmenován význačný zemědělský pracovník a školský odborník Josef Babánek, jemuž byla odhalena pamětní deska v budově školy r. 1995. Ten má zásluhu na tom, že roku 1905 bylo započato s výstavbou vlastní budovy zemědělské školy v Rokycanech. V roce 1906 již bylo zahájeno vyučování.

V následujícím roce 1907 byla otevřena letní hospodářská škola, zřízen vlastní školní statek, který byl v roce 1950 v rámci kolektivizace zemědělství zrušen. V roce 1922 byla zimní škola přeměněna na odbornou školu hospodářskou. Počátkem roku 1953 byla zřízena učňovská škola pro učební obor kovář a podkovář.

V roce 1957 zahájila činnost dvouletá mistrovská škola. Od roku 1961 škola nesla název odborné učiliště pro obor zemědělství.

V letech 1968 - 1974 byla zřízena dvouletá dívčí škola.

V roce 1983 byl otevřen čtyřletý obor pro operátora zemědělských strojů.

V září 1983 byla škole předána moderní budova internátu. Škola se tak stala dostupná i pro žáky mimo rokycanský okres.

Roku 1999 byla škola sloučena se Středním odborným učilištěm lesnickým v Březině u Rokycan, které v tom roce oslavilo 50 let svého trvání. Od roku 1999 nese naše škola název Střední odborné učiliště lesnické a zemědělské a Učiliště Rokycany.

I v Březině mělo učňovské školství poměrně dlouhou a bohatou tradici. Na přelomu roku 1948 – 1949 bylo zřízeno mezi prvními v poválečném Československu formou „Základní odborné lesnické školy“ a učební obor „lesař“.

Následně škola procházela celým složitým vývojem společně s vývojem poválečného lesního hospodářství, legislativy, ale i s vývojem naší společnosti.

 

[ hlavní stránka ] [ obsah stránek ]

Michal Duda, 2005